SDH Ostrava Plesná

Vitejte na SDH Ostrava-Plesna

kecalek

Statistika

RSS

RSS

Pravidla MSL MH ostravska liga

Sdružení hasičů Čech,

Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Ostrava

ve spolupráci

s

Odbornou radou mládeže okresu Ostrava

vyhlašuje soutěž

Ostravsk

é ligy mládeže

2008/2009

Směrnice Ostravské ligy mládeže (dále jen OLM)

1. R

očník OLM je vyhlašován pro kategorie starší žáci a mladší žáci.

2.

Kategorie jsou stanoveny dle Směrnic hry Plamen.

3.

OLM je tvořena celkem 13 pohárovými soutěžemi, které pořádají jednotlivé SDH

z okresu Ostrava v

období od 01.09.2008 do 31.08.2009 a které ORM vybere a zařadí

do OLM

svým rozhodnutím.

4.

soutěží OSH Ostrava.

Pohárová soutěž zařazená do OLM musí být řádně zaregistrována v ročním plánu

5.

ročníku. Ostatní soutěže nebudou zařazeny do kalendáře OLM.

Každé SDH může mít do OLM zařazenu pouze jednu pohárovou soutěž v soutěžním

6. Poh

árová soutěž zařazená do OLM se musí skládat z minimálně dvou disciplín.

7. V

období 15.04. – 31.08.2008 musí být jednou z disciplín požární útok dle Směrnic

hry Plamen.

8.

Na startu požárního útoku bude vždy stát 7 závodníků

9.

Pravidla pohárových soutěží musí být vyhlášena a předána ORM nejpozději do

30.09.200x

soutěže konané v

10.

všechna zúčastněná soutěžní družstva a může být provedena pouze před zahájením

soutěže. Jednotlivé disciplíny pohárových soutěží zařazených do OLM musí být aspoň

pro čtyřčlenná družstva (hlídky).

pro pohárové soutěže konané v daném roce a do 31.01.200x pro pohárovéroce příštím (od ledna do června).Vyhlášená pravidla se již nesmí měnit. Změna je možná pouze tehdy, souhlasí-li s ní

11.

kol hry Plamen a Dorost (tj. okresních kol, krajských kol a celostátního kola)

Pohárové soutěže zařazené do OLM se nesmí konat v termínech konání postupovýcha v

dohodnutých dnech, a to:

a. 30. a 31. 5. 2008

b. 27. a 28. 6. 2008

12.

rozhodčích, který vydala (vydá) ORM.

Hlavním rozhodčím každé pohárové soutěže musí být rozhodčí ze seznamu

13.

Hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín musí být proškolení a musí znát všechny pravidla

a dodatky k OLM.

14.

zodpovídat za plnění stanovených pravidel a směrnic. Dále má povinnost informovat o

všech vzniklých nedostatcích ORM.

Na každé kolo bude nominován delegát ze členů odborné rady mládeže, který bude

15.

soutěže štábu OLM.

Výsledky pohárové soutěže je povinen pořadatel zaslat nejpozději do 3 dnů po konání

16.

jednotlivých termínů pohárových soutěží, za včasné vyhlašování průběžných

celkových výsledků po jednotlivých kolech OLM na internetových stránkách a formou

Štáb ročníku OLM určuje ORM. Štáb OLM je zodpovědný za včasné vyhlašování

e-

mailové zprávy, za dodržování pravidel na jednotlivých pohárových soutěžích.

17.

rozhodčího pohárové soutěže a velitele pohárové soutěže. Velitelem soutěže je vždy

člen pořádajícího SDH.

Každá pohárová soutěž má vlastní štáb, složený z členů štábu OLM, hlavního

18.

Rozhodnutí štábu pohárové soutěže je konečné a závazné pro všechny aktéry sporné

Štáb pohárové soutěže rozhoduje v případě vzniku sporné situace a podání protestu.

situace.

19.

Vedoucí předloží průkazky soutěžících dětí ke kontrole.

20.

Vedoucí je povinen předložit soupisku soutěžících na jednotlivé kolo.

21.

jsou však zařazena jen družstva z

více hlídek v soutěži, započítává se výsledek úspěšnější hlídky.

Pohárových soutěží se mohou účastnit i družstva z jiných okresů. Do hodnocení OLMokresu Ostrava. V případě, že jedno družstvo má

22.

Diskvalifikovaná družstva neobdrží v daném kole žádné body.

23.

dle níže uvedené tabulky. Body se udělují dle redukovaných výsledků, ve kterých jsou

zahrnuty jen družstva z

vítězem je družstvo s

nejvyšší počet bodů).

útok. Není

Jednotlivé disciplíny se hodnotí podle hry Plamen. Za umístění se přiřadí počet bodůokresu Ostrava. Body za jednotlivé disciplíny se sečtou anejnižším počtem získaných bodů.(v bodování ligy obdržíV případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v disciplíně požární-li požární útok součástí soutěže, pak rozhoduje pořadí v disciplíně uvedené

v

propozicích jako hlavní disciplína pohárové soutěže.

24.

krajském kole či Bambiriádě a bude

toto družs

Pokud se nebude moci OLM zúčastnit družstvo, které bude náš okres reprezentovat na-li v tomto termínu pořádáno kolo OLM, dostanetvo 5 bodů do celkového hodnocení.

25.

Pohárové soutěže si vyhodnocuje a oceňuje každý pořadatel samostatně

26.

Celkové výsledky OLM jsou vyhodnoceny až při závěrečném kole OLM.

27.

družstvo A vždy označeno. Družstvu B se rovněž započítávají body. Pokud se dalšího

kola zúčastní jen jedno družstvo, je v příslušném kole automaticky počítáno jako A.

V případě startu 2 družstev z jednoho SDH (všichni soutěžící si nastoupí), bude

28.

družstvu závodník bude soutěžit.

Při účasti více družstev z jednoho kolektivu, musí být zřetelně označeno, ve kterém

29.

Není dovoleno, aby soutěžící v daný den běžel ve dvou družstvech

30.

kole soutěžit jen za jeden sbor.

Je povolen start 2 závodníků za jiný sbor, ale vždy může "půjčený" soutěžící v daném

31.

Přetlakový ventil bude od SDH Petřkovic

Přetlakový ventil bude jednotný pro celý ročník OLM, dodá organizátor (OORM).

32.

jednotlivého kola, popřípadě i z celého ročníku OLM.

Za nevhodné chování soutěžících a vedoucích, může být družstvo vyloučeno z

ORM doporučuje pořadatelům jednotlivých kol pojistit soutěže na odpovědnost za škody

vzniklé třetím osobám. Např. u HVP, a.s. stojí pojištění 350,

- Kč na akci.
 
Pro SDH Plesná vytvořil Dejvo